TARIFNÉ PODMIENKY TAXI

www.pktaxi.eu

TARIFNÉ PODMIENKY

spoločnosti Darcekoviny s.r.o.


Spoločnosť Darcekoviny s.r.o. (ďalej len "dopravca"), so sídlom Cintorínska 660/7A, 90091 Limbach IČO: 55125590, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 165867/B vydáva tieto Tarifné podmienky v súlade so zákonom NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších zmien a doplnkov a Prepravným poriadkom spoločnosti Darcekoviny s.r.o.

Článok 1

Základné ustanovenia


 1. Tieto tarifné podmienky upravujú najmä sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav z neho a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín a živých spoločenských zvierat, ako aj podmienky dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú (ďalej len "tarifné podmienky"). Tarifa obsahuje všetky úhrady, ktoré súvisia s podnikaním dopravcu. (§14 zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. v platnom znení).
 2. Tieto tarifné podmienky platia na všetkých prepravách osôb, ktoré zabezpečuje dopravca ako taxislužbu.
 3. Informácie o sadzbách, zľavách, sankciách a iných prepravných podmienkach dopravca zverejňuje formou cenníka na svojom webovom sídle.

Článok 2

Cestovné a jeho druhy


 1. Cestovné je cena za prepravu cestujúceho stanovená v závislosti od platného cenníka stanoveného dopravcom.
 2. „Základné cestovné“ je sadzba cestovného pri priamej trase z miesta objednania prepravy do miesta konca prepravy bez zachádzok a čakania.
 3. Cestujúci platí cestovné v hotovosti.
 4. Dopravca poskytuje prepravy za pevné sadzby cestovného, ktoré je možné vopred určiť na základe aktuálneho platného cenníka dopravcu a pre potreby tohto rozdelenia rozdeľuje prepravy na dve základné kategórie:
  1. prepravy v rámci mesta,
  2. prepravy mimo mesta.
 5. Kilometrová sadzba sa použije iba v prípade, ak preprava začína alebo končí v mieste mimo územia mesta a dopravca pre konkrétnu prepravu nemá vypracovanú pevnú sadzbu v cenníku. Dopravca je

o tejto skutočnosti povinný informovať objednávateľa prepravy.

Článok 3

Spôsob výpočtu cestovného

 1. Základné cestovné na území mesta Pezinok je v sadzbe 5  €, podľa článku 2. Odsek 2.
 2. Ak preprava pozostáva z viacerých čiastkových jázd, je nutné posúdiť, či sa jedná o:
  1. celkovú zachádzku do určitej vzdialenosti k prebiehajúcej jazde,
  2. celkovú zachádzku nad určitú vzdialenosť k prebiehajúcej jazde.
 3. Určitú vzdialenosť ako aj sadzby za zachádzky sú uvedené v cenníku dopravcu.
 4. Základné cestovné do okolitých obcí sa odčíta z cenníka dopravcu, kde názvom konkrétnej obce vyjadruje cenu za prepravu z alebo do konkrétnej obce.


Článok 4

Podmienky uplatňovania zľavneného a osobitného cestovného


 1. Zľavnené a osobitné cestovné sa uplatní, ak cestujúci splní dopravcom určené podmienky uplatňovania zľavneného a osobitného cestovného.
 2. Zľavy na cestovnom nie je možné kombinovať. Ak je možné súčasne uplatniť zľavnené cestovné z viacerých dôvodov, zľava sa poskytuje len z jedného z uvedených dôvodov. Cestujúci má nárok na výber toho druhu cestovného/dovozného, na ktorý má oprávnenie cestovať a ktorý je pre neho najvýhodnejší.
 3. Zľavnené cestovné z dôvodu viny dopravcu sa poskytuje podľa čl. 8 prepravného poriadku dopravcu.
 4. Zľavnené cestovné z ostatných dôvodov sa preukazuje:
  1. dokladom na nárok zľavneného cestovného vydaným dopravcom,
  2. písomným alebo ústnym súhlasom na zľavnené cestovné a tento súhlas je cestujúci povinný preukázať na vyzvanie vodiča,
  3. osobitným dojednaním v platnej uzatvorenej zmluve dopravcu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorej poskytuje zľavnené cestovné.
 5. Pokiaľ cenník cestovného vydaný dopravcom stanovuje možnosť uplatnenia zľavy pre iné kategórie cestujúcich, ako určuje táto tarifa, preukazovanie nároku na zľavu určí dopravca v príslušnom cenníku.

Článok 5

Dovozné za batožiny a spoločenské zvieratá


 1. Dovozné sa platí za prepravu batožiny nad rozmery uvedené v cenníku dopravcu a prepravu živých spoločenských zvierat, prepravovaných podľa podmienok určených dopravcom a príslušného cenníka dovozného. Živé spoločenské zviera sa považuje za batožinu ak je prepravované v schránke. Ak sa živé spoločenské zviera prepravuje mimo schránky, týkajú sa ho osobitné ustanovenia uvedené v tejto tarife.
 2. Podmienky prepravy batožiny cestujúceho bližšie upravuje prepravný poriadok.
 3. Bezplatne sa prepravuje len príručná batožina, ktorá má rozmery menšie ako určuje cenník dopravcu v danom druhu dopravy.
 4. Povinnosť uhradiť dovozné za batožinu vzniká, ak čo i len jeden z rozmerov presahuje stanovené rozmery a určenú hmotnosť na bezplatnú prepravu batožiny.
 5. Dovozné za živé spoločenské zviera prepravované mimo schránky sa účtuje podľa príslušného cenníka cestovného.

Článok 6

Sadzba za čakanie


 1. V súvislosti s konkrétnou situáciou dopravca rozlišuje 3 sadzby za čakanie a to:
  1. sadzba za čakanie pri časovej objednávke,
  2. sadzba za čakanie počas trvania prepravy,
  3. sadzba za iné čakanie.
 2. Sadzba za čakanie pri časovej objednávke sa použije, ak sa zákazník nedostaví do vozidla a preprava nezačne bezprostredne po konkrétnom čase, na ktorý bola preprava dojednaná. Objednávateľ prepravy súhlasí s podmienkami použitia tejto sadzby objednaním prepravy na konkrétny čas.
 3. Sadzba za čakanie počas trvania prepravy sa použije, ak na podnet zákazníka musí vozidlo počas už začatej prepravy čakať na určenom mieste. Cestujúci súhlasí s podmienkami použitia tejto sadzby vyslovením povelu, aby vodič s vozidlom uskutočnil čakanie na určenom mieste. Čakanie uvedené v tomto bode môže byť použité viackrát počas jednej prepravy.
 4. Sadzba za iné čakanie musí byť vopred dojednaná medzi dopravcom a objednávateľom prepravy a stáva sa záväznou, ak obidve strany s dojednaním súhlasia. Je možné dohodnúť osobitnú sadzbu za čakanie súhlasom obidvoch strán.
 5. Sadzby za čakanie uvedené v bodoch 2 a 3 sú uvedené v cenníku dopravcu.
 6. Osobitnú sadzbu za čakanie je potrebné dohodnúť vopred a táto sa stáva záväznou súhlasom medzi dopravcom a objednávateľom prepravy. Osobitná sadzba za čakanie sa dohaduje na konkrétny prípad. Ak sa konkrétne prípady s osobitnou sadzbou za čakanie opakujú v rámci prepráv medzi dopravcom a tým istým objednávateľom prepravy, je možné túto sadzbu dohodnúť paušálne.

Článok 7

Iné poplatky a sankčné náhrady


 1. Cestujúci, ktorý znečistí vozidlo taxislužby, ktoré nemôže z dôvodu znečistenia pokračovať ďalej v prevádzke a toto znečistenie sa nedá bezodkladne odstrániť na mieste, zaplatí náklady na odstránenie znečistenia v plnej výške podľa cenníka dopravcu.
 2. Pri znečistení v malom rozsahu je povinný uhradiť dopravcovi úhradu minimálne vo výške 30,- €. Znečistenie v malom rozsahu je napríklad:
  1. rozsypanie sypkého substrátu na ploche menšej ako 30 x 30 cm,
  2. znečistenie sypkým substrátom batožinovej časti vozidla,
  3. znečistenie čistou neperlivou neochutenou vodou plochu menšiu ako 10 x 10 cm,
  4. znečistenie textilných a látkových plôch mimo sedacích plôch blatom a inými nečistotami.
 3. Ak cestujúci znečistí vozidlo v takom rozsahu, ktorý nezabraňuje v ďalšej prevádzke po vykonaní jednoduchých úkonoch očistenia znečistenej plochy, cestujúci je povinný uhradiť dopravcovi úhradu vo výške 100,- €.
 4. Cestujúci, ktorý poškodí vozidlo taxislužby, uhradí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.
 5. Objednávateľ prepravy, ktorý si objedná prepravu a z neoprávneného dôvodu sa cestujúci nedostaví a preprava sa nemôže uskutočniť, je povinný dopravcovi uhradiť poplatok za minimálny výjazd podľa cenníka.
 6. Ak v stanovenej lehote cestujúci neuhradí pokutu podľa výmeru a záverov kontroly, bude voči jeho osobe vedené konanie s cieľom právneho vymáhania maximálnej výšky sankčnej úhrady podľa prepravného poriadku a tarify dopravcu spolu s príslušenstvom.

Článok 8

Záverečné ustanovenia


 1. Tieto tarifné podmienky sú súčasťou zmluvy o preprave.
 2. Cestujúci uzavretím zmluvy o preprave prehlasuje, že sa oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tarifných podmienok
 3. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie tarifných podmienok, pričom o zmenách bezodkladne informuje cestujúcich formou oznámenia vo všetkých vozidlách taxislužby a na webovom sídle dopravcu s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť.
 4. Tieto tarifné podmienky boli schválené konateľom spoločnosti Darcekoviny s.r.o. dňa 1.2.2023 a sú účinné od 1.2.2023.

Neoddeliteľnou súčasťou tarify sú:

 1. prepravný poriadok dopravcu,
 2. cenník dopravcu.

Dopravca si vyhradzuje právo na úpravy či zmeny týchto tarifných podmienok.