GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA


Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Darcekoviny s.r.o.(ďalejlen"správca").

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Cintorínska 7/A, 90091 Limbach,Slovensko,IČO:55125590,

Správcanemenovalpoverencapreochranuosobnýchúdajov

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


ZákonnýmdôvodomspracovanieVašichosobnýchúdajovjeVášsúhlasdávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie EurópskehoparlamentuaRady2016/679oochranefyzickýchosôbprispracovaníosobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice95/46/ES(všeobecnénariadenieoochraneosobnýchúdajov)(ďalejlen"nariadenie").

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


ÚčelomspracovaniaVašichosobnýchúdajovjezasielaniedaňovýchdokladovzaprenájomsystému,obchodnýchoznámeníačineniainýchmarketingovýchaktivítsprávcomvočiVašejosobe.

Zostranysprávcunedochádzakautomatickémuindividuálnemurozhodovaniuvzmyslečl.22nariadenia.

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


Doba,poktorúbudúVašeosobnéúdajesprávcomuložené,sú3roky,najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov(natento účelspracovania).


ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o.(prevádzkovateľ systému zombeek.sk), firma Unihost s.r.o.(správcaserverov)afirma Casablanca INT(prevádzkovateľdátovéhocentra), GoogleIreland Limited(správcareklamnéhoprostredia googleadwordsagoogle analitics),EASY START s.r.o.(účtovná spoločnosť).

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV


Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcuprístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašichosobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať protispracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašichosobnýchúdajov.

MáteprávokedykoľvekodvolaťsúhlassospracovanímVašichosobnýchúdajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovaniaVašich osobných údajov pred takýmto odvolanímsúhlasu.Vášsúhlassospracovanímosobnýchúdajovmôžeteodvolaťna

Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov boloporušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podaťsťažnosťu dozornéhoúradu.

Nemátepovinnosťosobnéúdaje poskytnúť.PoskytnutieVašichosobnýchúdajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou,ktorá je nutnákuzatvoreniuzmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2023 na eshope www.pktaxi.eu